Cursos d'anglès online adaptats a les necessitats dels alumnes.

 

 

Cursos d'anglès per a empreses, professionals i classes privades

 • Classes adaptades a les teves necessitats .
 • Beneficia't d'un equip de professors nadius amb accents diferents.
 • Rep el material de les classes amb antelació per mail.
 • Classes planificades i estructurades per aconseguir els teus objectius .
 • Ens traslladem on ens diguis i/o fem les classes per videoconferència.

 • anglès GENERAL

 • ADMINISTRATIU

 • ATENCIÓ AL CLIENT

 • anglès DE NEGOCIS

 • SERVEI TÈCNIC I MANT

 • ADMINISTRATIU

 • HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

 • MEDICINA

 • LEGAL

 • ACADÈMIC

 • NEGOCIACIÓ

 • PRESENTACIÓ

 • FINANCES

 • CORRESPONDÈNCIA

 • RRHH

 

CURSOS D'ANGLÈS ONLINE I PRESENCIALS ADAPTATS A LES NECESSITATS DELS ALUMNES

Sense compromís de permanència, paga les teves classes mes a mes. L'únic compromís, fer les coses bé, és nostre.

  • Classes online per videoconferència
  • Professors nadius de tot el mòn
  • Flexibilitat total d'horaris.
  • Classes online per videoconferència
  • Tu decideixes des d'on i quan.

  • Classes d'anglès al vostre lloc de treball
  • Professors nadius de tot el mòn
  • Rotació de professors cada 3 setmanes
  • Classes Orals. No perdem el temps. Ni vídeos, ni lectures, ni exercicis escrits a classe.

  • Professors nadius de tot el mòn
  • Professors nadius de tot el mòn
  • Classes particulars d'anglès per a tu i qui triïs
  • Classes orals
  • Munta't el teu grup i t'organitzem les teves classes

  • Classes anglès a bars, centres o qualsevol lloc públic
  • Professors nadius de tot el mòn
  • Organitza't un grup per a tu i qui tu vulguis o deixa'l obert per a altres persones
  • Aprendre anglès mai no ha estat tan divertit i entretingut

ingles_general

CURS GENERAL D'anglès ONLINE PER A EMPRESES

Oxinity dissenya cada setmana cursos d'anglès online general sota el Model de Projecció Triangular que integra tots els aspectes de la comunicació en anglès, es tingui el nivell que es tingui. Totes les activitats a les classes tenen un objectiu comunicatiu que es practica activament des de diferents perspectives: la de les estructures gramaticals, la del sistema lèxic o la de la fluïdesa i la correcta pronunciació. Aquests tres elements es combinen en diferents proporcions segons el nivell i lorientació del curs i es preparen cada setmana per lequip docent. A cada classe s'hi inclouen activitats basades en l'actualitat més recent i les notícies. D'aquesta manera podeu parlar en anglès des de la vostra primera classe i aprendre amb contingut sempre actual. Setmanalment rebràs el vocabulari meta o estructures i vocabulari de les activitats realitzades a classe al teu correu electrònic per a la seva posterior classificació i repàs. PROVA GRATIS


CURSOS D'ANGLÉS PER A CLIENTS

Destinataris: Professionals que treballen de cara al públic i utilitzen habitualment l'anglès per comunicar-se amb clients, proveïdors, fan consultes telefòniques o per mail. Idoni per a persones que parlen i entenen poc l'anglès. Continguts i objectius: Poder desenvolupar-se en anglès treballant de cara al públic, entendre i contestar preguntes i precs, solucionar problemes, prestar ajuda, donar i rebre orientacions i directrius, parlar sobre la teva empresa i entorn laboral més immediat, aprendre fórmules senzilles de gran utilització i capacitat comunicativa. Especial èmfasi a la comunicació per telèfon o per mail, fórmules per a una comunicació reeixida cara a cara. Es prestarà una atenció especial als models de pronunciació i estratègies de discurs orientades a millorar la fluïdesa i l'efectivitat en l'ús de l'idioma per aconseguir objectius comercials. PROVA GRATIS

ingles_atencion_cliente
ingles_negociacion_t

CURSOS D'ANGLÉS ADMINISTRATIU

Destinataris: Professionals que necessiten desenvolupar-se amb fluidesa a l'anglès en temes relacionats amb l'empresa i la seva activitat laboral diària. Continguts i objectius: Els continguts tracten una varietat de temes que inclouen, entre d'altres, polítiques empresarials, recursos humans, negociacions i presentacions, correspondència en anglès, parlar per telèfon, interacció al lloc de treball, comptabilitat i finances, màrqueting i venda, pressupostos i polítiques fiscals, interacció amb proveïdors i clients, etc. A més del contingut lingüístic s'adquireixen coneixements d'altres cultures i pràctiques empresarials diferents de les nacionals. Es prestarà una atenció especial als models de pronunciació i estratègies de discurs orientades a millorar la fluïdesa i l'efectivitat en l'ús de l'anglès. PROVA GRATIS

CURS D'anglès ADMINISTRATIU

Destinataris: Professionals que utilitzen l'anglès en l'àmbit administratiu i la gestió diària de tasques i han d'interactuar amb clients per orientar, demanar i explicar, presentar o vendre projectes i productes encara que no tinguin gaires coneixements d'anglès. Idoni per a persones que parlen i entenen poc l'anglès. Continguts i objectius: Els continguts estan enfocats a l'administració i la gestió diària de projectes i empreses. Aprendràs a parlar de la teva empresa i els projectes que gestiones, interactuar amb clients, participar en reunions, fer presentacions senzilles, tractar temes de comptabilitat i facturació, demanar i donar opinió, parlar amb companys, col·laboradors i superiors, solucionar problemes dins i fora de l'oficina, afrontar una entrevista de feina, la jerarquia empresarial, els drets dels treballadors, etc. A manera de role plays i jocs, les activitats reproduiran reunions, trucades telefòniques i debats, presentacions i diàlegs, igual que s'aprendrà com tractar amb persones d'altres cultures i costums. PROVA GRATIS

ingles_administrativo_t
ingles_serv_tecnico_t

ANGLÉS PER A SERVEIS TÈCNIC I MANTENIMENT

Destinataris: Professionals amb un perfil laboral tècnic que presten serveis tècnics o de manteniment i interactuen en anglès amb clients estrangers. Idoni per a persones que entenen una mica l'anglès però gairebé no en parlen. Continguts i objectius: Fórmules bàsiques de comunicació per adreçar-se al client, explicar un problema tècnic, oferir solucions, vocabulari de muntatge, reparacions, assemblatge, electricitat, eines, avaries, projectes tècnics, etc. S'hi inclouen tant estructures i vocabulari bàsics com fórmules per preguntar i respondre, demanar i donar informació, orientar, aconsellar, exposar i resoldre problemes. Com a role plays i jocs, les activitats reproduiran situacions de la vida diària, diàlegs amb clients i proveïdors, trucades telefòniques i debats, presentacions de productes i projectes, igual que s'aprendrà com tractar amb persones d'altres cultures i costums. PROVA GRATIS

ANGLÉS PER A LA INDUSTRIA HOSPITALARIA I RESTAURACIÓ

Destinataris: Professionals de la indústria hostalera i la restauració que pel seu treball s'han de desenvolupar en anglès amb clients, proveïdors, superiors o col·laboradors. Idoni per a persones que parlen i entenen poc l'anglès. Continguts i objectius: Fórmules bàsiques de comunicació, saber qui és qui a la indústria hostalera, serveis i responsabilitats, rebre, atendre i ajudar clients, prendre la nota del menú, fer reserves en restaurants i hotels, menjars i begudes bàsiques, expressar gustos i preferències, suggerir i recomanar, atendre queixes i reclamacions, demanar i donar compte, recomanar llocs d'interès turístic, etc. Curs d'orientació molt pràctica i utilitat immediata per a tots aquells que treballen de cara al públic a hotels, restaurants, bars i turisme i han d'atendre un gran nombre de clients o turistes estrangers. PROVA GRATIS

ingles_hosteleria_t
ingles_medico

ANGLÉS EN MEDICINA

Destinataris: Professionals de la medicina i la indústria farmacèutica que per la seva tasca diària necessiten tractar pacients en anglès o llegir literatura científica en anglès. Idoni per a persones amb coneixements mitjans o alts d'anglès: entenen molt però parlen menys o ho entenen i parlen bé. Continguts i objectius: Es tracten, entre altres temes, els relacionats amb el personal sanitari i les especialitats mèdiques, passar consulta mèdica i visites, malalties i disfuncions, símptomes i diagnòstics, el cos humà i les seves funcions, sistemes i òrgans, equipament mèdic, l'hospital i el centre d'atenció primària, descriure problemes de salut, prescriure i donar consells de salut, recepció de pacients, històries mèdiques, procediments i informar sobre procediments mèdics, tractament amb pacients i familiars, teràpies, torns, fàrmacs i farmacologia, prevenció i riscos laborals, etc. Enfocament molt pràctic que no se centra només en la terminologia mèdica, sinó que també incorpora situacions diàries de tracte amb pacients. PROVA GRATIS

ANGLÉS EN DRET

Destinataris: Professionals del món de la jurisprudència o tots aquells l'activitat laboral dels quals sovint els enfronta a temes contractuals i legals, on abunda l'ús de llenguatge jurídic. Idoni per a persones amb coneixements alts d'anglès -entenen i parlen bé- a causa de la complexitat de les situacions proposades. Continguts i objectius: Des de qui és qui en dret i quines funcions exerceix en la pràctica legal, diferents sistemes legals, negociació de contractes, correspondència legal, argot legal, fins a dret corporatiu, recursos i denúncies, parlar per telèfon sobre clàusules i condicions, arbitratge , etc. El curs se centra en els principis bàsics de les lleis i té un enfocament molt pràctic, es treballa sobre contractes i situacions de litigi a l'àmbit del dret corporatiu. S'utilitzen role plays i case studies, es treballa sobre material autèntic posant èmfasi en una bona comunicació tant cara a cara com per telèfon o per correspondència. PROVA GRATIS

ingles_legal
ingles_academico_t

CURS D'anglès ACADÈMIC

Destinataris: Professionals del món de la docència, mestres, professors descola primària o secundària, professors duniversitat que han densenyar anglès o impartir una altra assignatura en anglès. Idoni per a persones amb coneixements alts d'anglès -entenen i parlen bé- a causa de la complexitat de les situacions proposades. Continguts i objectius: Els temes treballats estan orientats a millorar les habilitats comunicatives i de presentació de continguts acadèmics, frases utilitzades a l'aula, cohesió en parlar o escriure, errors més comuns i false friends, tipus de classes, fases en la presentació d'un contingut didàctic, com introduir un tema, descriure gràfics i taules, fer anàlisis crítiques i dissertacions, escriure assaigs, tècniques d'estudis i exàmens, parafrasejar, escriptura i plagi, estratègies de lectura, referències i cites, frases per introduir, donar coherència a text , seqüenciar, resumir, respondre preguntes, recomanar, passar a un altre punt, comportament i llenguatge corporal, sistemes educatius, etc. Orientació pràctica dutilitat immediata permetent interactuar amb alumnes o companys de treball. PROVA GRATIS

anglès PER A LES NEGOCIACIONS

Destinataris: Professionals del món de l'empresa l'activitat laboral dels quals sovint els enfronta a situacions que requereixen negociar condicions, presentar projectes i productes, convèncer o vendre, o professionals exposats al públic que necessiten millorar les seves habilitats comunicatives i de convicció en anglès Idoni per a persones amb coneixements alts d'anglès: entenen i parlen bé. Continguts i objectius: Com portar negociacions d'èxit en anglès, quines frases resulten efectives i quines convé evitar, quines estratègies de convicció o persuasió utilitzar, quins matisos ofereix l'anglès per acceptar o rebutjar, com aconseguir reunions efectives són alguns dels temes inclosos en aquest seminari. S'aprèn a negociar en situacions adverses, enfrontar-se a clients insatisfets, tancar tractes, portar correspondència (emails i cartes), parlar per telèfon, elogiar i criticar, etc. A tall de role plays les activitats reproduiran reunions, trucades telefòniques i debats, negociacions i presentacions de projectes i productes, igual que case studies d'interès empresarial. PROVA GRATIS

ingles_negociacion_t
ingles_presentaciones_t

anglès PER A PRESENTACIONS

Destinataris: Professionals que han de parlar en públic, presentar projectes i productes, convèncer o vendre, i que necessiten millorar les habilitats comunicatives i de convicció en anglès. Idoni per a persones amb alts coneixements d'anglès: entenen i parlen bé. Continguts i objectius: Una bona presentació en anglès requereix una sèrie de coneixements lingüístics i de protocol que formen part dels continguts d'aquest seminari. Des de com saludar l'audiència fins a contestar les preguntes més difícils, aquest seminari inclou les frases més utilitzades a l'hora de presentar un projecte o producte, identificar l'objecte de la presentació, esbossar l'estructura, elaborar els punts clau, referir-se a dades i gràfics, analitzar pros i contres, resumir, concloure i contestar preguntes. A més, gran importància es presta al llenguatge corporal i les tècniques per controlar els nervis i aconseguir millor fluïdesa amb els recursos que es posseeixin, utilitzant bona pronunciació i un ús correcte del registre lingüístic. PROVA GRATIS

anglès PER A FINANCES

Destinataris: Professionals del món de les finances i l'economia o tots aquells interessats en temes economicofinancers. Idoni per a persones amb coneixements mig alts d'anglès: entenen bé i parlen força. Continguts i objectius: El seminari ajuda a desenvolupar destreses lingüístiques orientades a l'anglès utilitzat en un context d'economia i finances. Es tracten temes de comptabilitat i anàlisi comptable, pressupostos i balanços, facturació, polítiques fiscals, vendes i adquisicions, tipus de negocis i negociacions, expressions relacionades amb el capital i les finances personals i empresarials, productes i serveis bancaris, beneficis i pèrdues, preus i costos, oferta i demanda, inversions, borsa i accions, etc. Enfocament pràctic i dinàmic amb role plays icase studies que fomenten la interacció en un context financer. PROVA GRATIS

ingles_financiero_t
ingles_correspondencia_t

anglès PER CORRESPONDÈNCIA

Destinataris: Tot tipus de professionals que, bé per la tasca professional o per interessos personals, necessiten mantenir contacte en anglès per correspondència, ja sigui per correu electrònic o per telèfon. Idoni per a persones amb coneixements mitjans o alts d'anglès: entenen i parlen força. Continguts i objectius: Comencem per aquells temes que són del nostre entorn laboral més immediat per anar ampliant conceptes. Com a eix central, la correspondència en anglès: entendre i redactar correus i cartes i parlar per telèfon o deixar missatges. Els continguts inclouen demanar i donar informació, interactuar amb companys, demanar cites i organitzar agendes, informar i presentar productes i projectes, demanar i donar permís, interactuar amb clients i proveïdors, solucionar problemes dins i fora de l'oficina, etc. Fórmules de cortesia i ús correcte dels registres formal i informal. Com a role plays i jocs, les activitats reproduiran reunions, trucades telefòniques i debats, presentacions i diàlegs. PROVA GRATIS

anglès PER A RECURSOS HUMANS

Destinataris: Professionals de l'àmbit dels recursos humans, directors i tècnics de personal, selecció i formació continuada dels treballadors o tots aquells interessats en aquests temes. Idoni per a persones el nivell d'anglès de les quals és mitjà o alt: entenen bé i parlen força. Continguts i objectius: Els continguts abasten temes com la jerarquia empresarial i laboral, llocs de treball i responsabilitats laborals, el procés de selecció de personal, entrevistes de treball, redactar CV i cartes de presentació, polítiques de contractació, formació i desenvolupament dels treballadors , drets dels treballadors, tipus de contractes, llenguatge corporatiu, gestió d'altes i baixes, negociar condicions i responsabilitats, vacances i dies lliures, compensacions i remuneració, etc. A manera de role playsles activitats reproduiran entrevistes de treball, trucades telefòniques, negociacions de condicions econòmiques i responsabilitats igual que case studiesd'interès empresarial. PROVA GRATIS

ingles_recursos_humanos_1_t
titulo_oficial_ingles

CERTIFICATS OFICIALS

Destinataris: Estudiants i professionals que vulguin o necessitin acreditar oficialment el nivell de coneixement de l'idioma. Idoni per a persones amb un nivell mínim d'anglès, A2 o pre-intermedi, que busquin fer un salt qualitatiu a curt o mitjà termini (mínim 3 mesos) Continguts i objectius: El curs prepara per a l'obtenció del títol oficial als nivells o B1 , o B2 o C1 d'anglès del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües ( MCERL ), el que fixa els nivells de coneixement i l'escala de qualificació a tot Europa. PROVA GRATIS

CURS INTENSIU D'anglès

DESTINAT A: Tota persona, adults i nens, amb la necessitat d'intensificar l'aprenentatge de l'anglès. Reducció de l'aprenentatge a 9 mesos des de 0. Cursos intensius d'anglès pensats per accelerar l'aprenentatge de manera online mitjançant una aplicació amb Big Data i machine learning. Flexibilitat en els horaris, amb cancel·lacions previstes sense penalització sempre que es facin amb anterioritat al començament de les classes, i recuperació de classes en qualsevol dels horaris previstos a l'app. Una revolució de l'ensenyament fent fàcil allò que és fàcil i pensant no només en l'aprenentatge de l'alumne sinó en el benestar del professor. Més informació

ingles_recursos_humanos_1_t
Free 1st Class